Biedrība „Vidzemes zvejnieku biedrība” turpina darbu saskaņā ar mērķiem un uzdevumiem, kas nosaukti statūtos. Turpina iesāktos kompleksos pasākumus zivju un ūdens resursu aizsardzībā, saglabāšanā un uzraudzībā sadarbībā ar esošā reģiona novadu pašvaldībām, piesaistot Valsts vides dienesta Vidzemes un Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes resursu kontroles sektora inspektorus.                                                                                                                                  Veicām regulāru Saulkrastu un Salacgrīvas novadu upju un pieguļošās jūras piekrastes apsekošanu ar pastiprinātu kontroli zivju nārstu laikā un kā arī aktivitātes malu zvejnieku izliktā aprīkojuma izņemšanā no upēm un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņiem.                                                                                           Turpinājām aktivitātes, kā Salacgrīvas novada domes sadarbības partneris, Salacgrīvas novada teritorijā nodrošinot Salacas upes un tās baseina upju zivju resursu aizsardzību un licenču kontroli. Regulāra licenču pārbaude makšķerniekiem, veicina to iegādi un izslēdz iespēju nodarboties ar nelegālu zveju.                         2020. gadā Saulkrastu novada dome sniedza finansiālu atbalstu, piešķirot dotāciju kontroles reidu veikšanai zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai, par kuru izlietojumu piestādītas likumdošanā atbilstošas atskaites. Nodrošināta veikto pasākumu publicitāte.                                                                   2020.gadā dalība, Salacgrīvas novada domes iepirkumā (ident.Nr.SND 2020/16) Zivju fonda atbalstītajā projektā  “Nārsta vietu atjaunošana Korģē” – nārsta vietu atjaunošana 3,5 km garā Korģes upes posmā no vietējās nozīmes ceļa pie mājām “Vecmelderi” līdz valsts reģionālajam autoceļam P12 “Limbaži – Salacgrīva”, atbrīvojot  upi no lašveidīgajām zivīm nepārvaramiem šķēršļiem. Projekts īstenots 2020. gada augusta-septembra mēnesī. Nodrošināta veiktā pasākuma publicitāte.                                                                                                                                                                                                                  Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai, biedrības biedri, sadarbībā ar VVD Vidzemes reģionālās vides pārvaldes kontroles sektora inspektoriem, veica aktivitātes zivju resursu aizsardzības pasākumos 2020. gadā:                                                                                                                                      Veikto reidu skaits: jūras piekrastē 197 un iekšējos ūdeņos 237

       Noformēto administratīvā pārkāpuma protokolu skaits: 24

•       Izņemto nelikumīgo zivju tīklu skaits: 15

•       Izņemto nelikumīgo nēģu murdu skaits: 13

•       Izņemto nelikumīgo vēžu murdu skaits: 12

•       Izņemto administratīvā pārkāpuma izdarīšanas rīki: spinings 1 gb., žebērklis 1 gb..

  Veikta arī sabiedrības informēšana, lai celtu iedzīvotāju apzinīgumu un sekmētu izpratni par vides saglabāšanas un bioloģiskās daudzveidības nepieciešamību. Informatīvie pasākumi ir nepieciešami, kā preventīvi soļi, lai samazinātu arī neapzinīgu cilvēku nelikumīgās darbības jūras piekrastē un iekšējos ūdeņos.                  2020. gada 19. oktobrī no Saulkrastu novada domes saņemts aprīkojums, lai veiktu zivju resursu saglabāšanai, aizsardzībai un kontrolei nepieciešamos pasākumus Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā, tās iekšējos ūdeņos un jūras piekrastē: Eholots ar jūras ūdeņiem izmatojamu radiosistēmu DFF-3D FURUNO (1 komplekts) un UĪV portatīvās Rācijas RS-37M (8 gabalas).                                                                                                                                Veicinot sadarbību ar citām nevalstiskām organizācijām 2020. gadā, turpinājām darbību biedrībā „Jūras zeme”.                                                                  2021. gadā tiks turpināts darbs saskaņā ar mērķiem un uzdevumiem, kas nosaukti statūtos. Sadarbības turpināšana ar Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālās vides pārvaldi, lai atbalstītu Valsts zivju resursu aizsardzības iestādes un sniegtu palīdzību zivju resursu un vides aizsardzības kontrolē.                                  Turpināsim darbu pie ieinteresētās sabiedrības daļas (bērnu un jauniešu, pašvaldības institūciju un sabiedrisko inspektoru) izpratnes uzlabošanas zivju resursu un vides aizsardzības jomā ar piesaisti reālai darbībai zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanā.                                                                        Sadarbības turpināšana ar Skultes ostas pārvaldi, nodrošinot kvalitatīvus ostas pakalpojumus zvejniekiem, izkrauto zvejas produktu kvalitātes paaugstināšanā, zvejnieku drošības un darba apstākļu uzlabošanā.                                                                                                                                                            Zivju resursu un vides aizsardzības komplekso pasākumu risināšanā, lai cīnītos ar malu zvejniecību, turpināsim sadarbību ar esošā reģiona novadu pašvaldībām veicot kompleksus pasākumus regulārai un biežākai upju apsekošanai, kā arī veicot malu zvejnieku izliktā aprīkojuma izvākšanu no upēm un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņiem.                                                                                                                                                                                             Iesaistīsimies Zivju fonda (ZF) finansētajos esošo novadu pašvaldību projektos.                                                                                                                     Biedrības mērķis ir, ar preses un plašsaziņas līdzekļu starpniecību, iesaistīt pēc iespējas vairāk vietējās sabiedrības zivju, ūdens un dabas resursu aizsardzībā.           Veicinot sadarbību ar citām nevalstiskām organizācijām 2021. gadā, turpināsim darbību biedrībā „Jūras zeme”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                   

 

 

                                                                                                                                                                               

Saskaņā ar Makšķerēšanas noteikumiem Latvijas iekšējos ūdeņos paturēt lomā lašus un taimiņus ir aizliegts visu gadu, izņemot atsevišķas,

īpaši norādītas teritorijas un licencētās makšķerēšanas vietas, savukārt nārsta laikā no 1. oktobra arī šajās īpaši norādītajās vietās lašus ķert nedrīkst.

No 1. oktobra līdz 15. novembrim aizliegts paturēt lomā lašus un taimiņus arī Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ūdeņos. 

Aicinām makšķerniekus ievērot makšķerēšanas noteikumus un tajos noteiktos makšķerēšanas ierobežojumus. 

Lašu un taimiņu nārsta laikā pastiprināti tiks veikti kontroles reidi. 

Malu zvejniekiem der padomāt, jo par laša vai taimiņa iegūšanu saudzēšanas laikā normatīvie akti paredz kriminālatbildību. 

Savukārt, visus dabas draugus aicinām doties pastaigās gar lašupēm. Ja veiksies – varēsiet novērot lašu vai taimiņu nārstu.

Ja tomēr tas neizdodas, tad, iespējams, ar savu klātbūtni iztraucēsiet negodīga malu zvejnieka nelikumīgu rīcību.     

Lašveidīgo saudzēšanas laikā aicinām iedzīvotājus ziņot VVD inspektoriem par iespējamu nelikumīgu šo zivju ieguvi pa diennakts tālruni 26338800 vai mobilajā lietotnē “Vides SOS”.

No 1. oktobra līdz 30. novembrim, kad ir noteikts lašveidīgo zivju ieguves liegums iekšējos ūdeņos, biedrības “Vidzemes zvejnieku biedrība” biedri sadarbībā ar VVD kontroles sektora inspektoriem veica 21 pārbaudes reidu Saulkrastu novada iekšējos ūdeņos un  jūras piekrastē.

Saulkrastu novada teritorijā reidu laikā tika konstatēti un izņemti bezsaimnieka zvejas rīki:

-      -  Aģes upē 4 nelikumīgi nēģu murdi, viens smeļamais krātiņš un zivju tīkls;

-     -   Ķīšupē 8 nelikumīgi nēģu murdi;

-      -  jūras piekrastē 2 nelikumīgi zivju tīkli.

  Lašveidīgo zivju saudzēšanas laikā, aicinām sabiedrību būt neiecietīgiem un nekavējoši informēt par novērotajiem pārkāpumiem vai aizdomīgām rīcībām, kuru mērķis var būt nelegāla zivju ieguve, ziņojot VVD inspektoriem pa diennakts tālruni 26338800, vai izmantojot mobilo lietotni Vides SOS.

 Pateicamies Saulkrastu novada domei par sniegto atbalstu zivju resursu aizsardzībā !

Sargājot lašupes, “Vidzemes zvejnieku biedrība” biedri, sadarbībā  ar Valsts vides dienesta                                                                                                                                        Lielrīgas un Valmieras reģionālās vides pārvaldes resursu kontroles inspektoriem un                                                                                                                                        sabiedriskajiem vides inspektoriem, veic zivju aizsardzības pasākumu nodrošināšanu.                                                                                                                                             Izsakām pateicību Saulkrastu novada domei par dotācijas piešķiršanu biedrības                                                                                                                                    ieplānoto pasākumu realizēšanai - regulārai Saulkrastu novada upju un pieguļošās jūras                                                                                                                                          piekrastes apsekošanai ar pastiprinātu kontroli zivju nārsta laikā.

Lašveidīgo saudzēšanas laikā, aicinājām iedzīvotājus ziņot inspektoriem par iespējamu                                                                                                                                nelikumīgu šo zivju ieguvi, izmantojot:

                    mobilo lietotni Vides SOS;

              diennakts tālruni 26338800.

Subcategories